Πρόγραμμα κατάρτισης διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας

Εισαγωγή
Ομάδες-Στόχου
Κύριος στόχος και στόχοι του προγράμματος
Περιγραφή

I. Μέρος I (Περιγραφή)

Ενότητα 1 – Συστατικά στοιχεία τις ICC
Τι είναι πολιτισμός και διαπολιτισμική ικανότητα?
Η γνώση ως συστατικό στοιχείο της ICC
Οι δεξιότητες ως συστατικό στοιχείο της ICC
Η στάση ως συστατικό στοιχείο τις ICC

Ενότητα 2 – Διαστάσεις ICC
Γνωστική διάσταση της ICC
Συναισθηματική διάσταση της ICC
Συμπεριφορική διάσταση της ICC

Ενότητα 3 – Εργαλεία αξιολόγησης διαπολιτισμικής ικανότητας
Αξιολόγηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων: Επιπτώσεις και είδη εργαλείων
Ειδικά εργαλεία για την αξιολόγηση IC


II. Μέρος II (Περιγραφή)

Ενότητα 1 – Πρακτικές ασκήσεις για την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων
Ερωτηματολόγια
Κρίσιμα περιστατικά
Πολιτιστικοί αφομοιωτές
Κύκλοι ιστορίας
Επικοινωνιακές ασκήσεις

Ενότητα 2 – Μελέτες περίπτωσης και προσομοίωσης σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε μη τυπικά ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ρουμανία
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρουμανία
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε μη τυπικά ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Λιθουανία
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε επίσημα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε μη τυπικά ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ισπανία
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε επίσημα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ιταλία
Μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση σε επίσημα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο

Κεφάλαιο 3 – Πρακτική εφαρμογή της ICC
Πρακτική εφαρμογή της ICC στη Ρουμανία
Πρακτική εφαρμογή της ICC στη Λιθουανία
Πρακτική εφαρμογή της ICC στη Ελλάδα
Πρακτική εφαρμογή της ICC στη Ισπανία
Πρακτική εφαρμογή της ICC in Ιταλία
Πρακτική εφαρμογή της ICC in Κύπρο